I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: “GDPR“) je spoločnosť PATRIX s.r.o., IČO 08783071, so sídlom Učňovská 378/4, 190 00, Praha 9 – Hrdlořezy, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 323951 (ďalej len: “Správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

  adresa: Učňovská 378/4, 190 00, Praha 9 – Hrdlořezy,

  e-mail: info@topline-global.eu

  telefón: +420 607 033 009

 3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na základe jedného či viacerých špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe vybavenia vašej objednávky:
  • Meno a Priezvisko
  • Názov spoločnosti (ak je uvedený)
  • e-mailová adresa
  • poštová adresa
  • telefón
 2. Správca spracúva vaše identifikačné, kontaktné a údaje potrebné na plnenie zmluvy. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.

III. Právny základ a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je
  • splnenie zákonnej povinnosti správcu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti bez objednávky tovaru alebo služieb.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  • spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany správcu plniť,
  • plnenie zákonných povinností voči štátu,
  • zasielanie obchodných oznámení a ďalšie marketingové aktivity.
 3. Správca nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR.

IV. Obdobie uchovávania údajov

 1. Správca ukladá osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • počas obdobia pred odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, nie však dlhšie ako 15 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • zapojení do dodávok tovaru/služieb/platieb podľa zmluvy,
  • poskytovanie služieb prevádzky e-shopu (ACTIVE 24, s.r.o.) a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
  • poskytovanie marketingových alebo analytických služieb,
  • externý účtovník.
 2. Správca má v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových / marketingových / analytických / cloudových služieb.

VI. Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov vykonáva správca, ale pre správcu môžu osobné údaje spracúvať aj títo sprostredkovatelia:
  • procesory, ktoré správcovi poskytujú serverové, webové a cloudové alebo IT služby,
  • v prípade prepravy tovaru prepravná služba,
  • v prípade platby za službu platby za tovar,
  • tretie strany, ktoré pomáhajú pri poskytovaní služieb alebo informácií,
  • externý účtovník,
  • prípadne iný poskytovateľ služieb a aplikácií spracovateľského softvéru, ktoré správca v súčasnosti nevyužíva,
  • prípadne ďalších spracovateľov, s ktorými predávajúci v budúcnosti nadviaže spoluprácu.

VII. Vaše práva

 1. Podľa podmienok GDPR máte
  • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR,
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
  • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR,
  • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v článku III týchto podmienok.
 2. Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov, alebo podniknúť právne kroky.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu v online formulári. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zašle ju aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 20. 8. 2021.