I. Základné ustanovenia

  1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané podľa § 1751 a následne zákona č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník (ďalej len “Občiansky zákonník“)

 

PATRIX s.r.o.
IČ: 08783071
DIČ: CZ08783071
so sídlom: Učňovská 378/4, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 323951

Kontaktní údaje:
e-mail: info@topline-global.eu
telefón: +420 607 033 009
web: topline-global.eu
(ďalej len „predávajúci“)

 1. Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke dostupnej na adrese www.topline-global.eu (ďalej len „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.
 3. Obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o tovaroch a cenách

 1. Informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných vlastností sú uvedené pri každom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje rokovanie o kúpnej zmluve za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetky prezentácie tovaru umiestnené v katalógu internetového obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
 3. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú zverejnené v internetovom obchode. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky.
 4. Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci objednáva tovar týmito spôsobmi:
  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov, spôsob platby a doručenia.
 4. Pred odoslaním objednávky môže kupujúci skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdením kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 5. Bezprostredne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.
 6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením prijatia tejto ponuky kupujúcim predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým mu predávajúci neoznámi prijatie objednávky. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailom predávajúceho, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 8. Ak dôjde k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne nesprávnu cenu. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle mu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením prijatia kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Kupujúci si môže objednať tovar zo svojho zákazníckeho účtu. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.
 2. Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. V prípade akejkoľvek zmeny je kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený pomocou používateľského mena a hesla. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k jeho zákazníckemu účtu. Predávajúci nezodpovedá za zneužitie zákazníckeho účtu tretími stranami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať účet zákazníka.
 5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci už svoj používateľský účet nepoužíva alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy týmito spôsobmi:
  • bankovým prevodom na číslo bankového účtu predávajúceho 123-4759780207/0100 (EUR účet v ČR) alebo 123-879510297/0100 (CZK účet v ČR), u Komerční banky (IBAN a BIC / Swift nájdete na stránke Doprava a platba TU),
  • Platba na dobírku v hotovosti pri dodaní tovaru,
  • bankovým prevodom prostredníctvom platobnej brány PayU,
  • platba kartou cez platobnú bránu PayU.
 2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená v okamihu pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu ani inú podobnú platbu vopred. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu daňový doklad/poukážku. Zároveň je predávajúci povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.
 7. Tovar sa dodáva kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.
 8. Výber spôsobu doručenia sa uskutočňuje počas procesu objednávania.
 9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu prepravy a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dodania dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania.
 10. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
 11. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré poukazuje na neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať.
 12. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodanému tovaru.
 13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, nie však pred prevzatím tovaru.
 14. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru alebo v okamihu, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
  • od dátumu prijatia tovaru,
  • odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodávka niekoľkých častí,
  • odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru.
 3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v tomto prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,
  • dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
  • dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci vyňal z obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť,
  • v ostatných prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.
 4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, musí kupujúci zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 5. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár (koniec stránky), ktorý mu poskytne predávajúci. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.
 6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.
 7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky okrem nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho prijal rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti prijaté finančné prostriedky kupujúcemu iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú žiadne ďalšie náklady.
 8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci dodá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 9. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu nepoškodený, nenosený a neznečistený tovar, a ak je to možné, v pôvodnom obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na náhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie prijaté od kupujúceho na základe zmluvy do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim, podľa okolností.

VII. Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim
  • tovar má vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré opísal predávajúci alebo výrobca alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
  • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
  • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo vzorke, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo vzorky,
  • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 2. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia aspoň v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu z vadného plnenia. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vád, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej sa tovar môže používať, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.
 4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 5. V prípade vady môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a požadovať
  • výmenu za nový tovar,
  • oprava tovaru,
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpenie od zmluvy.
 6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  • ak má tovar podstatnú vadu,
  • ak nemôže tovar riadne používať z dôvodu opätovného výskytu vady alebo vád po oprave,
  • v prípade viacerých chýb tovaru..
 7. Podstatné porušenie zmluvy je také, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť už v čase uzavretia zmluvy, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, keby porušenie predvídala.
 8. V prípade vady, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu), má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 9. Ak sa odstrániteľná vada vyskytla po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia tej istej vady alebo štvrtá reklamácia rôznych vád) alebo má tovar väčší počet vád (zvyčajne aspoň tri vady súčasne), má kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny, vymeniť tovar alebo odstúpiť od zmluvy.
 10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak si kupujúci nevyberie svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.
 11. Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, kupujúci môže pri odstúpení od zmluvy požadovať vrátenie celej kúpnej ceny.
 12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím tovaru vedel o vade tovaru alebo ju sám spôsobil, predávajúci nie je povinný uspokojiť nárok kupujúceho.
 13. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý bol tovar zľavnený.
 14. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je možné reklamáciu prijať, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 15. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas primeraný typu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu.
 16. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 17. Právo z vadného plnenia nepatrí kupujúcemu, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 18. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou. Kupujúci si môže toto právo uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, inak mu ho súd nemôže priznať.
 19. Kupujúci si môže vybrať spôsob reklamácie.
 20. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia upravujú § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 Občianskeho zákonníka a zákon č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

VIII. Doručenie

 1. Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.
 2. Kupujúci je povinný doručovať predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje korešpondenciu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte alebo objednávke kupujúceho.

IX. Osobné údaje

 1. Všetky informácie poskytnuté kupujúcim pri spolupráci s predávajúcim sú dôverné a ako s takými sa s nimi bude zaobchádzať. Pokiaľ kupujúci nedá predávajúcemu písomný súhlas, predávajúci nepoužije informácie o kupujúcom inak ako na účely plnenia zmluvy, s výnimkou e-mailovej adresy, na ktorú môžu byť zasielané obchodné oznámenia, keďže tento postup je povolený zákonom, pokiaľ to výslovne neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného alebo súvisiaceho tovaru a môžete ich kedykoľvek odmietnuť jednoduchým spôsobom (zaslaním listu alebo e-mailu). E-mailová adresa bude na tento účel uchovávaná 3 roky po poslednej zmluve medzi stranami.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU.

X. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma na riešenie sporov online sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr možno použiť na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, vo vymedzenom rozsahu.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky ujednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 odst. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva k webovej stránke predávajúceho, obzvlášť autorské práva k obsahu vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, log a iného obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časti bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do internetového obchodu alebo jeho používania v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie používať žiadne postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie internetového obchodu, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať do softvéru alebo iných komponentov tvoriacich internetový obchod alebo ich neoprávnene používať a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo zámerom.
 5. Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.
 6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.
 8. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je pripojený k podmienkam (na konci stránky).

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 11.02.2021